นักวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงษ์เทพ บุญเรือง


สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงาน


# ผลงานวิจัย
1
ปี : 2558
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 60,000.00
2
ปี : 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 231,700.00
3
ปี : 2562
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 50,000.00
ชื่อผู้วิจัย : 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงษ์เทพ บุญเรือง สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4
ปี : 2562
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 265,992.00
ชื่อผู้วิจัย : 1.นางสาว อัมราภรณ์ หนูยอด สังกัด : คณะครุศาสตร์
# ผลงานการตีพิมพ์
1
ชื่อผลงานตีพิมพ์ :

การศึกษาความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4  ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Event  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  วันที่ 5 มิถุนายน 2563 

วันที่ตีพิมพ์ : 2563-05-05
ค่าน้ำหนัก : 0.2
2
ปีที่ตีพิมพ์ : 2562
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
วันที่ตีพิมพ์ : 2562-08-31
ค่าน้ำหนัก : 0.8