นักวิจัย

รองศาสตราจารย์ จันทร์แจ่ม ดวงอุปะ


สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลงาน


# ผลงานวิจัย
1
ปี : 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 350,000.00
2
ปี : 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 333,102.00
3
ปี : 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 350,000.00
4
ปี : 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 349,677.00
ชื่อผู้วิจัย : 1.นาง นิรมล ศรีชนะ สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5
ปี : 2557
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 397,834.00
6
ปี : 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 279,600.00
7
ปี : 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 298,100.00
ชื่อผู้วิจัย : 1.นาง นิรมล ศรีชนะ สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
# ผลงานการตีพิมพ์
1
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : การวิเคราะห์แร่ธาตุในผักพื้นบ้าน จังหวัดเลย
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2560
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
วันที่ตีพิมพ์ : 2560-11-26
ค่าน้ำหนัก : 0.2
2
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : ชนิดและปริมาณเบสพิวรีนในผักพื้นบ้าน 20 ชนิด p.187-190
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2561
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
วันที่ตีพิมพ์ : 2561-08-30
ค่าน้ำหนัก : 0.2
ชื่อผู้วิจัย : 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวัชชัย มิสุนา สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อผู้วิจัย : 2.นาง นิรมล ศรีชนะ สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี