นักวิจัย

ดร. สุรธัชนุกูล นุ่นภูบาล


สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงาน


# ผลงานวิจัย
1
ปี : 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 228,411.00
2
ปี : 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 255,342.00
ชื่อผู้วิจัย : 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรสวรรค์ ศิริกัญจนาภรณ์ สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3
ปี : 2560
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 20,000.00
# ผลงานการตีพิมพ์
1
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : องค์ความรู้เชิงนิเวศแบบดั้งเดิมเกี่ยวกับจักรวาลทัศน์ในวรรณกรรมพื้นบ้านอีสาน
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2560
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิชาการ “รมยสาร” คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วันที่ตีพิมพ์ : 2560-12-03
ค่าน้ำหนัก : 0.6
2
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : นิเวศวิทยากับการศึกษาเชิงวัฒนธรรมในวรรณกรรมลูกอีสาน
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2560
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ "ศิลปะและวัฒนธรรม : พลวัตในสังคมร่วมสมัย
วันที่ตีพิมพ์ : 2561-07-27
ค่าน้ำหนัก : 0.2
3
ปีที่ตีพิมพ์ : 2560
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 10
วันที่ตีพิมพ์ : 2561-03-27
ค่าน้ำหนัก : 0.2
4
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : รูปแบบในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนโดยใช้การบูรณาการวรรณกรรมและสื่อพื้นบ้านในจังหวัดเลย
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2561
แหล่งตีพิมพ์ : วารวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
วันที่ตีพิมพ์ : 0000-00-00
ค่าน้ำหนัก : 0.6
5
ปีที่ตีพิมพ์ : 2561
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
วันที่ตีพิมพ์ : 2562-03-22
ค่าน้ำหนัก : 0.2