นักวิจัย

ดร. แดนสวรรค์ ศรีบุรินทร์


สังกัด : นักวิจัยภายนอก

ผลงาน


# ผลงานการตีพิมพ์
1
ปีที่ตีพิมพ์ : 2562
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืน
วันที่ตีพิมพ์ : 2562-07-20
ค่าน้ำหนัก : 0.2
ชื่อผู้วิจัย : 1.ดร. ศิริพร ศรีจันทะ สังกัด : คณะครุศาสตร์