นักวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อารีรัตน์ ภูธรรมะ


สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ

ผลงาน


# ผลงานวิจัย วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1
เรื่องวิจัย : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนรายวิชาการจัดการและองค์การ : การวางแผน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้กรณีศึกษา
1 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อารีรัตน์ ภูธรรมะ
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีงบประมาณ : 2563
แหล่งทุน : งบคณะ
งบประมาณ : 5,000.00
2
เรื่องวิจัย : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ: หลักธรรมกับการพัฒนาบุคลิกภาพโดยใช้กระบวนการเรียนการสอนรูปแบบ TAI
1 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อารีรัตน์ ภูธรรมะ
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีงบประมาณ : 2556
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 2,000.00
3
เรื่องวิจัย : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ : มารยาทการเข้าสังคมโดยใช้กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ จี.ไอ.(G.I)
1 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อารีรัตน์ ภูธรรมะ
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีงบประมาณ : 2555
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 2,000.00
4
เรื่องวิจัย : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการพัฒนาองค์การ: เทคนิคการพัฒนาองค์การระดับระหว่างบุคคล โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนรูปแบบ แอล.ที (L.T)
1 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อารีรัตน์ ภูธรรมะ
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีงบประมาณ : 2556
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 2,000.00
5
เรื่องวิจัย : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์: การกำหนดทิศทางและจัดทำกลยุทธ์โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนรูปแบบ แอล.ที (L.T.)
1 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อารีรัตน์ ภูธรรมะ
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีงบประมาณ : 2557
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 2,000.00
6
เรื่องวิจัย : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนรายวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ : สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบบทบาทสมมติ
1 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อารีรัตน์ ภูธรรมะ
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีงบประมาณ : 2559
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 5,000.00
7
เรื่องวิจัย : ศึกษาสภาพการจัดการของเกษตรกรผู้ปลูกแก้วมังกร ในตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
1 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อารีรัตน์ ภูธรรมะ
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีงบประมาณ : 2559
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 40,000.00
8
เรื่องวิจัย : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชามนุษยสัมพันธ์ในองค์การ : การสื่อสารเพื่อสร้างมนุษยสัมพันธ์
1 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อารีรัตน์ ภูธรรมะ
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีงบประมาณ : 2555
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 2,000.00
9
เรื่องวิจัย : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนรายวิชาภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม : รูปแบบของผู้นำในองค์การโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบบทบาทสมมติ
1 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อารีรัตน์ ภูธรรมะ
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีงบประมาณ : 2560
แหล่งทุน : งบคณะ
งบประมาณ : 5,000.00
10
เรื่องวิจัย : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนรายวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ : จรรยาบรรณวิชาชีพโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบบทบาทสมมติ
1 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อารีรัตน์ ภูธรรมะ
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีงบประมาณ : 2562
แหล่งทุน : งบคณะ
งบประมาณ : 5,000.00
# ผลงานการตีพิมพ์ วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1

เรื่องตีพิมพ์ :

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของร้านจำหน่ายข้าวสารในเขตเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย 

ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีที่ 16 ฉบับที่ 57 กรกฏาคม - กันยายน 2564 

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564
วันที่ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.6
2

เรื่องตีพิมพ์ : การวิเคราะห์ศักยภาพผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs ในเขตพื้นที่จังหวัดเลย
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีที่ 15 ฉบับที่ 52 เมษายน-มิถุนายน 2563

1 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิกร น้อยพรม
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
3 . นาง วิลัยพร ยาขามป้อม
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
4 . นาย สุพัฒน์ พระเมืองคง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5 . นาย ทอแสง พิมพ์เบ้าธรรม
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
วันที่ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.6
3

เรื่องตีพิมพ์ : หลักการจัดการ
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ : ตำราขอตำแหน่งทางวิชาการ

ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
วันที่ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 1.0