นักวิจัย

ดร. ลภัสรดา พิชญาธีรนาถ


สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ

ผลงาน


# ผลงานวิจัย วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1
เรื่องวิจัย : การพัฒนาแนวทางการวัดผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม:กรณีการวิเคราะห์รายได้จากการดำเนินโครงการ
1 . ดร. ลภัสรดา พิชญาธีรนาถ
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
2 . นาย ชินเชิง แก้วก่า
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
3 . นางสาว เพลินพิศ โพธิ์วัน
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
4 . นางสาว ขนิษฐา หาระคุณ
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
5 . นางสาว นริศรา ธรรมรักษา
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
6 . นางสาว สาธิยา กลิ่นสุคนธ์
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีงบประมาณ : 2563
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 160,000.00
2
เรื่องวิจัย : ผลสัมฤทธิ์และเจตคติที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือในรายวิชาสัมมนาการบัญชีการเงิน เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับปรับปรุง 2560 ของนักศึกษาหมู่เรียน บ.5904T สาขาวิชาการบัญชี
1 . ดร. ลภัสรดา พิชญาธีรนาถ
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีงบประมาณ : 2560
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 5,000.00
# ผลงานการตีพิมพ์ วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1

เรื่องตีพิมพ์ :

พฤติกรรมการใช้จ่ายเบี้ยังชีพและความพึงพอใจในการใช้จ่ายเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย

ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 13 วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

1 . ดร. ลภัสรดา พิชญาธีรนาถ
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
วันที่ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2
2

เรื่องตีพิมพ์ : The Causal structural relationships between Accounting information system Quality, supply chain management capability, and sustainable competitive advantages of maize
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ : international journalof supply chain management vol.9 No. 1 February 2020

1 . ดร. ลภัสรดา พิชญาธีรนาถ
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
วันที่ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2