นักวิจัย


สังกัด :

ผลงาน


# ผลงานวิจัย
1
ปี : 2557
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 621,132.00
2
ปี : 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 311,700.00
# ผลงานการตีพิมพ์