นักวิจัย


สังกัด :

ผลงาน


# ผลงานวิจัย
1
ปี : 2555
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 30,000.00
2
ปี : 2560
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
งบประมาณ : 25,000.00
ชื่อผู้วิจัย : 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศิธร ขันติธรางกูร สังกัด : คณะครุศาสตร์
# ผลงานการตีพิมพ์