นักวิจัย

นางสาว กุลขณิษฐ์ อดิรุจโชติสิริ


สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงาน


# ผลงานวิจัย
1
ปี : 2557
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 2,000.00
2
ปี : 2560
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
งบประมาณ : 20,000.00
# ผลงานการตีพิมพ์
1
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : การพัฒนาจริยธรรมของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2560
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal http:human.bsru.ac.th)มหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วันที่ตีพิมพ์ : 2560-07-11
ค่าน้ำหนัก : 0.6
2
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : ประชาธิปไตยมิติบทบาทภาคประชาสังคมที่มีต่อยุคไทยแลน 4.0
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2561
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
วันที่ตีพิมพ์ : 0000-00-00
ค่าน้ำหนัก : 0.6