นักวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยยศ คำมี


สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผลงาน


# ผลงานวิจัย
1
ปี : 2563
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 60,000.00
2
ปี : 2559
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 85,000.00
3
ปี : 2555
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 37,500.00
4
ปี : 2560
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
งบประมาณ : 35,000.00
# ผลงานการตีพิมพ์
1
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : ชุดสาธิตระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื่นแบบ PIDCONTROL สำหรับโรงเรือนการเกษตร
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย 9
วันที่ตีพิมพ์ : 2562-01-23
ค่าน้ำหนัก : 0.2
2
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : The Construction of the Pile Blow Counting Machine Using Image Processing Technology
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
แหล่งตีพิมพ์ : International Conference on Natural Science, Engineering, and Technology (NSET 2020)
วันที่ตีพิมพ์ : 2563-01-15
ค่าน้ำหนัก : 0.4
3
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : เครื่องนับจำนวนโบล์เคาท์ของการตอกเสาเข็มควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2562
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 10" วิจัยและนวัตกรรม นำสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
วันที่ตีพิมพ์ : 2562-09-19
ค่าน้ำหนัก : 0.2