นักวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัลยา ยศคำลือ


สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงาน


# ผลงานวิจัย
1
ปี : 2564
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
งบประมาณ : 40,000.00
2
ปี : 2563
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 5,000.00
3
ปี : 2563
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
งบประมาณ : 20,000.00
4
ปี : 2563
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 300,000.00
ชื่อผู้วิจัย : 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัลยา ยศคำลือ สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5
ปี : 2563
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 150,000.00
ชื่อผู้วิจัย : 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อิสริยภรณ์ ชัยกุหลาบ สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6
ปี : 2555
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 33,350.00
7
ปี : 2557
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 40,000.00
8
ปี : 2557
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 2,000.00
9
ปี : 2558
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 2,000.00
10
ปี : 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 80,000.00
11
ปี : 2555
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 30,000.00
12
ปี : 2562
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
งบประมาณ : 20,000.00
13
ปี : 2562
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 100,000.00
# ผลงานการตีพิมพ์
1
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : The SEMEO  RIHED Activities in Thailand 2018  
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2564
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563
วันที่ตีพิมพ์ : 2563-07-02
ค่าน้ำหนัก : 0.6
2
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : ประชาธิปไตย การศึกษา และระบบราชการบนสายธารแห่งการพัฒนาประเทศไทยสู่ยุค 4.0
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2562
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการเมืองการปกครอง ปีที 9 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2562
วันที่ตีพิมพ์ : 2562-05-01
ค่าน้ำหนัก : 0.8
3
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : The People Opinions of the Practices Good Governances Principle of the Government Offices of Loei Province and Nongbualamphu Province
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุม RCGR 2020 The 5th Reginoanl Conference on Graduate Reginoanl Conference on Graduate Research ZSCGR2020X Theme “Sustainable Business Growth, Challenges, Measures and Solutions in Global Scenario” 18 Janvary 2020 Sripatum University, Khon Kaen Campus, Khon Kaen, Thailand
วันที่ตีพิมพ์ : 2563-01-18
ค่าน้ำหนัก : 0.4
4
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : The Satisfaction on the Administration pf District Chief at Dan Sai District, Loei Province
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2562
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 The 7 CAS National and International Conference 2019 (CASNIC 2019) : Transformative Education for the Elderly ; The meaning of Continuing Education
วันที่ตีพิมพ์ : 2562-11-16
ค่าน้ำหนัก : 0.4
5
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : เยาวชนและบุคลากรหน่วยงานภาครัฐจังหวัดเลย สร้างเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2560
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 10 “นวัตกรรมสรรสร้างชุมชนกับการพัฒนางานวิจัยอย่างยั่งยืน”
วันที่ตีพิมพ์ : 2560-12-14
ค่าน้ำหนัก : 0.2
6
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : เยาวชนลุ่มน้ำโขงใส่ใจวัฒนธรรมท้องถิ่น
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2561
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ พื้นถิ่น โขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3
วันที่ตีพิมพ์ : 2561-10-25
ค่าน้ำหนัก : 0.2
7
ปีที่ตีพิมพ์ : 2561
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการเมืองการปกครอง
วันที่ตีพิมพ์ : 0000-00-00
ค่าน้ำหนัก : 0.8
8
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : The participation Herb garden development on ubiquitous learning of plan genetic conservation under the initiation of her royal highness princess maha chakri sirindhorn of loei rajabhat university's students
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2561
แหล่งตีพิมพ์ : the 80th anniversary of suan sunadha rajabhat university internaitonal conference on innovation, smart culture and well-being
วันที่ตีพิมพ์ : 2561-11-08
ค่าน้ำหนัก : 0.4
9
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : The Students Public Administration Program Satisfaction of Educational Services Rajabhat Loei University
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2561
แหล่งตีพิมพ์ : the 5th Rajabhat University National & International Research and Academic Conference
วันที่ตีพิมพ์ : 2561-12-03
ค่าน้ำหนัก : 0.4
10
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพุทธของชุมชนบ้านห้วยเดื่อ ตำบลน้ำทูน อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2561
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562
วันที่ตีพิมพ์ : 2562-06-27
ค่าน้ำหนัก : 0.2
11
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : การถ่ายทอดศาสตร์พระราชาต่อเยาวชนจังหวัดเลย
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2561
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมสังคมศาสตร์วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย การขับเคลื่อนพลังชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
วันที่ตีพิมพ์ : 2562-01-25
ค่าน้ำหนัก : 0.2
12
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2561
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 9
วันที่ตีพิมพ์ : 2562-06-21
ค่าน้ำหนัก : 0.2