นักวิจัย

นางสาว ธิติญา เหล่าอัน


สังกัด : คณะครุศาสตร์

ผลงาน


# ผลงานวิจัย
1
ปี : 2563
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 66,500.00
2
ปี : 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 50,000.00
3
ปี : 2563
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 1,700,000.00
ชื่อผู้วิจัย : 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฑามาส ศรีจำนงค์ สังกัด : คณะครุศาสตร์
# ผลงานการตีพิมพ์
1
ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ตีพิมพ์ : 2563-01-01
ค่าน้ำหนัก : 0.8
2
ปีที่ตีพิมพ์ : 2562
แหล่งตีพิมพ์ : การจัดประชุมวิชาการระดับชาติเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 13 ภูมิภาคนิยมและท้องถิ่นนิยมสมัยใหม่ในโลกไร้พรมแดน
วันที่ตีพิมพ์ : 2562-09-07
ค่าน้ำหนัก : 0.2