นักวิจัย

นาง สุชาดา พรหมโคตร


สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลงาน


# ผลงานวิจัย
1
ปี : 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 425,000.00
ชื่อผู้วิจัย : 1.นาง สุชาดา พรหมโคตร สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
ปี : 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 400,000.00
ชื่อผู้วิจัย : 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พยุงพร ศรีจันทวงษ์ สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อผู้วิจัย : 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาคร พรหมโคตร สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อผู้วิจัย : 3.นาย อริญชัย หามณี สังกัด : สำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3
ปี : 2562
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 300,000.00
ชื่อผู้วิจัย : 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชัย พัวรุ่งโรจน์ สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
# ผลงานการตีพิมพ์
1
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : แนวโน้มวิธีการเรียนการสอนยุคใหม่ด้วยเครื่องมือประเมินผลระหว่างเรียนออนไลน์
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2560
แหล่งตีพิมพ์ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วันที่ตีพิมพ์ : 2560-07-02
ค่าน้ำหนัก : 0.6
2
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : Application of Data Mining Techniques for Predicting Student Success in English Exit Exam,
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2560
แหล่งตีพิมพ์ : The 12th ACM International Conference on Ubiquitous Information Management and Communication (ACM IMCOM 2018)
วันที่ตีพิมพ์ : 2561-01-05
ค่าน้ำหนัก : 0.4
3
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : Investigating Influential Aspects of Library Use by Mining Library and Student Data
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2560
แหล่งตีพิมพ์ : The 8th Asia-Pacific Conference on Library & Information Education and Practice (A-LIEP),
วันที่ตีพิมพ์ : 2560-11-13
ค่าน้ำหนัก : 0.4
4
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : A Preliminary Implementation of Data Mining Approaches for Predicting the Results of English Exit Exam
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2560
แหล่งตีพิมพ์ : The 2nd International Conference on Information Technology (InCIT)
วันที่ตีพิมพ์ : 2560-11-02
ค่าน้ำหนัก : 0.4
5
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : มุมภาษาอังกฤษอารมณ์ดี
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2560
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 8 (The 8th PULINET National Conference -PULINET 2018)
วันที่ตีพิมพ์ : 2561-01-09
ค่าน้ำหนัก : 0.2
6
ปีที่ตีพิมพ์ : 2560
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 8 (The 8th PULINET National Conference -PULINET 2018)
วันที่ตีพิมพ์ : 2561-01-02
ค่าน้ำหนัก : 0.2
7
ปีที่ตีพิมพ์ : 2561
แหล่งตีพิมพ์ : รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 9
วันที่ตีพิมพ์ : 2562-01-09
ค่าน้ำหนัก : 0.2
8
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : การจัดการความรู้ การสืบค้นสารสนเทศออนไลน์. p1068-1078
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2561
แหล่งตีพิมพ์ : รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 9
วันที่ตีพิมพ์ : 2562-01-09
ค่าน้ำหนัก : 0.2
9
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์. p.226-236
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2561
แหล่งตีพิมพ์ : รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 9
วันที่ตีพิมพ์ : 2562-01-09
ค่าน้ำหนัก : 0.2
10
ปีที่ตีพิมพ์ : 2561
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5
วันที่ตีพิมพ์ : 2561-12-01
ค่าน้ำหนัก : 0.2