นักวิจัย

นาง อรนงค์ บุเกตุ


สังกัด : คณะครุศาสตร์

ผลงาน


# ผลงานวิจัย
1
ปี : 2563
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 250,000.00
2
ปี : 2563
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 150,000.00
3
ปี : 2559
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 5,000.00
4
ชื่องานวิจัย : การศึกษาผลการใช้ชุมชนวิชาชีพครูออนไลน์เพื่อพัฒนาเทคนิคการสอนของครูประจำการ : กรณีศึกษาครูภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25) โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยงเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามกระบวนการ QSCCS
ปี : 2562
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 50,000.00
# ผลงานการตีพิมพ์
1
ปีที่ตีพิมพ์ : 2560
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ”ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561” การบูรณการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและ5การพัฒนาอย่างยั่งยืน”
วันที่ตีพิมพ์ : 2561-02-23
ค่าน้ำหนัก : 0.2