นักวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อิสริยภรณ์ ชัยกุหลาบ


สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงาน


# ผลงานวิจัย
1
ปี : 2563
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 5,000.00
2
ปี : 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 124,770.00
3
ปี : 2563
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 440,000.00
ชื่อผู้วิจัย : 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พยุงพร ศรีจันทวงษ์ สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อผู้วิจัย : 2.นางสาว วรางคณา ทวีวรรณ สังกัด : คณะครุศาสตร์
ชื่อผู้วิจัย : 3.รองศาสตราจารย์ ไทยโรจน์ พวงมณี สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อผู้วิจัย : 4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรสวรรค์ ศิริกัญจนาภรณ์ สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อผู้วิจัย : 5.นาย วิชชุพงศ์ วรศาสตร์กุล สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4
ปี : 2563
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 300,000.00
ชื่อผู้วิจัย : 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัลยา ยศคำลือ สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5
ปี : 2563
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 150,000.00
ชื่อผู้วิจัย : 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อิสริยภรณ์ ชัยกุหลาบ สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6
ปี : 2556
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 30,000.00
7
ปี : 2557
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 2,000.00
8
ปี : 2559
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 40,000.00
9
ปี : 2560
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
งบประมาณ : 30,000.00
10
ปี : 2562
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 40,000.00
# ผลงานการตีพิมพ์
1
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : การออกแบบลวดลายกราฟิกถุงผ้าบ้านหินสออาเภอภูเรือจังหวัดเลย
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีที่ 15 ฉบับที่ 54 ตุลาคม-ธันวาคม 2563 "
วันที่ตีพิมพ์ : 2563-10-01
ค่าน้ำหนัก : 0.2
ชื่อผู้วิจัย : 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อิสริยภรณ์ ชัยกุหลาบ สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : การศึกษาวิเคราะห์ผ้าซิ่นลายนางหาญของกลุ่มชาติพันธุ์ไทดำ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2560
แหล่งตีพิมพ์ : งานประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56
วันที่ตีพิมพ์ : 2561-01-30
ค่าน้ำหนัก : 0.2
3
ปีที่ตีพิมพ์ : 2560
แหล่งตีพิมพ์ : Entrepreneurial University : โอกาสความหวัง อนาคต ครั้งที่ 7
วันที่ตีพิมพ์ : 2561-02-25
ค่าน้ำหนัก : 0.2
4
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : ลวดลายกราฟิกผ้าม้งบ้านตูบค้อเพื่อการออกแบบโฆษณาผลิตภัณฑ์
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2560
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
วันที่ตีพิมพ์ : 2560-12-14
ค่าน้ำหนัก : 0.2
5
ปีที่ตีพิมพ์ : 2560
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 4
วันที่ตีพิมพ์ : 2560-12-03
ค่าน้ำหนัก : 0.2
6
ปีที่ตีพิมพ์ : 2561
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้ง 3 ถอดรื้อพรมแดนความรู้ ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถิ่น โขง ชี มูล เล่ม 3
วันที่ตีพิมพ์ : 2561-10-25
ค่าน้ำหนัก : 0.2
7
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่กระติบข้าวของผู้สูงอายุบ้านน้ำแคมจังหวัดเลย
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2561
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมสังคมศาสตร์ วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 การขับเคลื่อนพลังชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
วันที่ตีพิมพ์ : 2562-01-25
ค่าน้ำหนัก : 0.2
8
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : The Process of Desing Inforgraphic Identity Phi-Khon-Nam Ban Nasao District in Loei
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2561
แหล่งตีพิมพ์ : 14th International Conferene and Social Science (IC-HUSO) 2019
วันที่ตีพิมพ์ : 2561-11-22
ค่าน้ำหนัก : 0.4