นักวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวารีย์ ศรีปูณะ


สังกัด : นักวิจัยภายนอก

ผลงาน


# ผลงานวิจัย
1
ปี : 2557
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 846,634.00
ชื่อผู้วิจัย : 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพรรณี พฤกษา สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
ปี : 2556
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 100,000.00
# ผลงานการตีพิมพ์
1
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : ความหลากหลายและคุณค่าทางโภชนาการของอาหารท้องถิ่น ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต "ปีที่ 8ฉบับที่ 2 พฤษภาคม -สิงหาคม 2563
วันที่ตีพิมพ์ : 2563-08-31
ค่าน้ำหนัก : 0.6
ชื่อผู้วิจัย : 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพรรณี พฤกษา สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
ปีที่ตีพิมพ์ : 2560
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
วันที่ตีพิมพ์ : 2560-10-01
ค่าน้ำหนัก : 0.6
3
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : Local food diets and biodiversity in lower Mekong sub-region community of Thailand and lao PDR
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2561
แหล่งตีพิมพ์ : International Conference on Lao Studies
วันที่ตีพิมพ์ : 2562-06-13
ค่าน้ำหนัก : 0.4
4
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : The Process of Desing Inforgraphic Identity Phi-Khon-Nam Ban Nasao District in Loei
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2561
แหล่งตีพิมพ์ : International Conference on Lao Studies
วันที่ตีพิมพ์ : 2562-06-13
ค่าน้ำหนัก : 0.4