นักวิจัย

นางสาว กานต์ธิดา แก้วอาษา


สังกัด : นักวิจัยภายนอก

ผลงาน


# ผลงานวิจัย
# ผลงานการตีพิมพ์
1
ปีที่ตีพิมพ์ : 2561
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต
วันที่ตีพิมพ์ : 2562-05-02
ค่าน้ำหนัก : 0.2