นักวิจัย


สังกัด :

ผลงาน


# ผลงานวิจัย วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1
เรื่องวิจัย : การประเมินความต้องการจําเป็นในการพัฒนากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏตามหลักธรรมาธิบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
ปีงบประมาณ : 2555
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 80,000.00
# ผลงานการตีพิมพ์ วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก