นักวิจัย


สังกัด :

ผลงาน


# ผลงานวิจัย
1
ปี : 2563
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 40,000.00
2
ปี : 2557
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 733,541.00
ชื่อผู้วิจัย : 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาสนา ดิษฐพรม สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 2.นางสาว วรรณวิสา ไพศรี สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
3
ปี : 2563
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 240,000.00
4
ปี : 2555
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 40,000.00
5
ปี : 2557
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 2,000.00
6
ปี : 2555
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 2,000.00
# ผลงานการตีพิมพ์