นักวิจัย


สังกัด :

ผลงาน


# ผลงานวิจัย วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1
เรื่องวิจัย : โครงการย่อย 4 การเพิ่มมิติการประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ในอำเภอ ด่านซ้าย จังหวัดเลย
1 . นางสาว สิริโสภา ชลพัชร์สิทธิกุล
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
2 . นางสาว ภัทรสุดา จารุธีรพันธ์
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
3 . นางสาว ชรินทร์ญา กล้าแข็ง
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
4 . นาย ธรรมสรณ์ นิยมรัตน์จรูญ
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีงบประมาณ : 2557
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 621,132.00
2
เรื่องวิจัย : ชุดโครงการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
1 . รองศาสตราจารย์ ดร. ปฤฐฏาง จันทร์บุญเรือง
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
2 . ดร. วิศิษฐศิริ ชูสกุล
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
3 . นางสาว อภิรดี คำไล้
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
4 . นางสาว สาธิยา กลิ่นสุคนธ์
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
5 . นางสาว วรากรณ์ ใจน้อย
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
6 . นาง อุไรวรรณ บุษทิพย์
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
7 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาสนา ดิษฐพรม
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
8 . นางสาว ชรินทร์ญา กล้าแข็ง
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีงบประมาณ : 2557
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 3,398,971.00
3
เรื่องวิจัย : การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเขียนการออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจโดยกระบวนการเรียนการสอนรูปแบบ GI (Group Investigation) ของนักศึกษาหมู่เรียน บ.5412 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1 . นางสาว ชรินทร์ญา กล้าแข็ง
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีงบประมาณ : 2557
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 2,000.00
4
เรื่องวิจัย : การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ LT (Learning Together) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1 . นางสาว ชรินทร์ญา กล้าแข็ง
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีงบประมาณ : 2558
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 2,000.00
5
เรื่องวิจัย : การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการเขียนโปรแกรมด้วยคำสั่งควบคุมแบบเงื่อนไขของนักศึกษา หมู่เรียน บ.5412 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบกลุ่มเทคนิค TAI
1 . นางสาว ชรินทร์ญา กล้าแข็ง
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีงบประมาณ : 2555
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 2,000.00
# ผลงานการตีพิมพ์ วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก