นักวิจัย


สังกัด :

ผลงาน


# ผลงานวิจัย
1
ปี : 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 425,000.00
2
ปี : 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 407,034.00
3
ปี : 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 387,912.00
ชื่อผู้วิจัย : 1.นาย วุฒิภัทร จำรัสแนว สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ชื่อผู้วิจัย : 2.นาย กานต์ จันทระ สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4
ปี : 2559
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 99,500.00
# ผลงานการตีพิมพ์