นักวิจัย

นาย ธีระศักดิ์ เชี่ยวเวทย์


สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงาน


# ผลงานวิจัย
1
ปี : 2564
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 50,000.00
2
ปี : 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 40,000.00
3
ปี : 2557
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 946,341.00
4
ปี : 2555
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 55,000.00
5
ปี : 2556
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 60,000.00
6
ปี : 2557
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 80,000.00
# ผลงานการตีพิมพ์
1
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
แหล่งตีพิมพ์ : ตำรา
วันที่ตีพิมพ์ : 2563-02-28
ค่าน้ำหนัก : 1.0