นักวิจัย


สังกัด :

ผลงาน


# ผลงานวิจัย วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1
เรื่องวิจัย : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการเป็นผู้ประกอบการ : การเขียนแผนธุรกิจโดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงการ (Project Method)
1 . นาย ปรีชา ศรีกงพาน
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีงบประมาณ : 2557
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 2,000.00
2
เรื่องวิจัย : ศึกษาสภาพวิสาหกิจชุมชนด้านการจัดการโลจิสติกส์: วิสาหกิจชุมชนผ้าทอ จังหวัดเลย
1 . นาย ปรีชา ศรีกงพาน
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีงบประมาณ : 2557
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 40,000.00
# ผลงานการตีพิมพ์ วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก