นักวิจัย


สังกัด :

ผลงาน


# ผลงานวิจัย วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1
เรื่องวิจัย : คุณลักษณะของครูผู้สอนวิชาพลศึกษาที่พึงประสงค์และที่เป็นจริงตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตจังหวัดเลย
ปีงบประมาณ : 2557
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 40,000.00
2
เรื่องวิจัย : คุณลักษณะของครูพลศึกษาตามความคิดเห็นของนักศึกษากับการประเมินคุณลักษณะตนเองของนักศึกษา
ปีงบประมาณ : 2557
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 2,000.00
3
เรื่องวิจัย : การพัฒนาแบบฝึกทักษะการวิ่งกระโดดยิงประตูบาสเกตบอลประกอบรั้วกีดขวางระดับต่ำ
ปีงบประมาณ : 2557
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 2,000.00
# ผลงานการตีพิมพ์ วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก