นักวิจัย


สังกัด :

ผลงาน


# ผลงานวิจัย วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1
เรื่องวิจัย : ปัจจัยในการเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีของผู้ประกอบธุรกิจในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเลย
1 . นางสาว พรพิธ พัฒนกุล
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีงบประมาณ : 2556
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 40,000.00
2
เรื่องวิจัย : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาหลักการบัญชีชั้นต้นด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TAI
1 . นางสาว พรพิธ พัฒนกุล
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีงบประมาณ : 2559
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 5,000.00
# ผลงานการตีพิมพ์ วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก