นักวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ผยุงพร ศรีจันทวงษ์


สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงาน


# ผลงานวิจัย วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
# ผลงานการตีพิมพ์ วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1

เรื่องตีพิมพ์ : จิตอาสากับบทบาทการอนุรักษ์และการจัดการป่าชุมชน:กรณีศึกษาภูเตาโปงป่าชุมชนบ้านบุ่งกุ่ม ต.นาหอ อ.ด่านซ้าย จ.เลย
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

1 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ผยุงพร ศรีจันทวงษ์
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ตีพิมพ์ : 2560
วันที่ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2