นักวิจัย


สังกัด :

ผลงาน


# ผลงานวิจัย วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1
เรื่องวิจัย : การสำรวจชนิดพรรณไม้ป่าชุมชนดงสามขาแบบมีส่วนร่วมบ้านน้ำแคม ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
2 . นาย จักรพงษ์ คงช่วย
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 . นาย อนุชา วิลัยแก้ว
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
4 . นาย กงจักร กาลนิล
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีงบประมาณ : 2556
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 65,000.00
# ผลงานการตีพิมพ์ วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก