นักวิจัย


สังกัด :

ผลงาน


# ผลงานวิจัย วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1
เรื่องวิจัย : การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาการคิดและการตัดสินใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
1 . ว่าที่ร้อยตรี นิตยา อุตสาหะ
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
ปีงบประมาณ : 2555
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 30,000.00
# ผลงานการตีพิมพ์ วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก