นักวิจัย

นางสาว พรนภา ลูกอินทร์


สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงาน


# ผลงานวิจัย วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
# ผลงานการตีพิมพ์ วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1

เรื่องตีพิมพ์ : การพัฒนาชุมชนด้วยกระบวนการมีสํวนรํวม: กรณีบ้านห้วยหินซา หมูํ 4 ตาบลธาตุ อาเภอ เชียงคาน จังหวัดเลย 
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ : การนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561 หัวข้อ “การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

1 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรกมล ระหาญนอก
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2 . นางสาว พรนภา ลูกอินทร์
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3 . นางสาว ศิริรัตน์ แกนประโคน
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4 . นางสาว อภิญญา วังคีรี
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ตีพิมพ์ : 2560
วันที่ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2