นักวิจัย


สังกัด :

ผลงาน


# ผลงานวิจัย วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1
เรื่องวิจัย : การศึกษาเรื่องเล่าภูเขาศักดิ์สิทธิ์ในท้องถิ่นอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลยเพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พยุงพร ศรีจันทวงษ์
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2 . นาย อริญชัย หามณี
สังกัด : สำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 . นาย อนุวัต ศรีจันทา
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4 . นาย มนตรี ผ่านสุข
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
ปีงบประมาณ : 2557
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 464,075.00
# ผลงานการตีพิมพ์ วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก