นักวิจัย


สังกัด :

ผลงาน


# ผลงานวิจัย วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1
เรื่องวิจัย : มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคจากผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารในการค้าระหว่างไทยกับ สปป.ลาว เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมธาคุณ พฤกษา
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2 . นางสาว สุวนัญฐ์ ไม้สูงดี
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
3 . นาย พรแสง คูนทวีดวงใจ
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
4 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพรรณี พฤกษา
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีงบประมาณ : 2557
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 477,279.00
# ผลงานการตีพิมพ์ วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก