นักวิจัย


สังกัด :

ผลงาน


# ผลงานวิจัย วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1
เรื่องวิจัย : การอนุรักษ์และเพิ่มมูลค่าภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้านจังหวัดเลยเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
1 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพรรณี พฤกษา
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวลี โล่วิรกรณ์
สังกัด : ศูนย์การศึกษาฯ ขอนแก่น
4 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุระเดช ไชยตอกเกี้ย
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีงบประมาณ : 2557
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 846,634.00
# ผลงานการตีพิมพ์ วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก