นักวิจัย


สังกัด :

ผลงาน


# ผลงานวิจัย วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1
เรื่องวิจัย : การศึกษาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก ยางพาราให้กับเกษตรกรที่ปลูกยางพาราในจังหวัดเลย
1 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศักดิ์ พินิจด่านกลาง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิโรจน์ ปิยพิทยานันต์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 . นางสาว พัชรี สายบุญเยื้อน
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีงบประมาณ : 2557
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 505,910.00
# ผลงานการตีพิมพ์ วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก