นักวิจัย

นาง กนกพร นาสมตรึก ซิมิโอนิกะ


สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงาน


# ผลงานการตีพิมพ์
1
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : ของเล่นและเกมส่งเสริมการอ่าน
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2560
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
วันที่ตีพิมพ์ : 2561-01-01
ค่าน้ำหนัก : 0.6
ชื่อผู้วิจัย : 1.รองศาสตราจารย์ ดร. นัยนา อรรจนาทร สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์