นักวิจัย


สังกัด :

ผลงาน


# ผลงานวิจัย วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1
เรื่องวิจัย : การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมภูเตาโปงบ้านบุ่งกุ่ม ตำบลนาหอ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
1 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พยุงพร ศรีจันทวงษ์
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2 . นาย ยุทธนา วงศ์โสภา
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
3 . นาย กรรณศาสตร์ แก้วแสนทิพย์
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4 . นาย ถวิล พิมพ์บูลย์
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
5 . นาย จิตรพล ไทยภักดี
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
6 . นาย อรชัย โพธิปลัด
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
7 . นาย พัฒนศักดิ์ กงภูธร
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
8 . นาย ธนวัฒน์ มิ่งแก้ว
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
ปีงบประมาณ : 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 425,000.00
2
เรื่องวิจัย : การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมภูเตาโปงบ้านบุ่งกุ่ม ตำบลนาหอ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
1 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาคร พรหมโคตร
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2 . นาย อริญชัย หามณี
สังกัด : สำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 . นาย ถวิล พิมพ์บูลย์
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
4 . นาย จิตรพล ไทยภักดี
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
5 . นาย อรชัย โพธิปลัด
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
6 . นาย พัฒนศักดิ์ กงภูธร
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
ปีงบประมาณ : 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 425,000.00
# ผลงานการตีพิมพ์ วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก