นักวิจัย


สังกัด :

ผลงาน


# ผลงานวิจัย
1
ปี : 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 425,000.00
ชื่อผู้วิจัย : 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พยุงพร ศรีจันทวงษ์ สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อผู้วิจัย : 2.นาย ยุทธนา วงศ์โสภา สังกัด : นักวิจัยภายนอก
ชื่อผู้วิจัย : 3.นาย กรรณศาสตร์ แก้วแสนทิพย์ สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อผู้วิจัย : 4.นาย ถวิล พิมพ์บูลย์ สังกัด : นักวิจัยภายนอก
2
ปี : 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 425,000.00
ชื่อผู้วิจัย : 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาคร พรหมโคตร สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อผู้วิจัย : 2.นาย อริญชัย หามณี สังกัด : สำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
# ผลงานการตีพิมพ์