นักวิจัย

นาย วิไลสัก สีโคตรวงสา


สังกัด : นักวิจัยภายนอก

ผลงาน


# ผลงานวิจัย วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
# ผลงานการตีพิมพ์ วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1

เรื่องตีพิมพ์ : การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนอนุบาล 3 ในโรงเรียนอนุบาลเขตเมืองชัยธานี นครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1 . นาย วิไลสัก สีโคตรวงสา
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
ปีที่ตีพิมพ์ : 2562
วันที่ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.8