นักวิจัย

รองศาสตราจารย์ ศักดิ์ชาย พวงจันทร์


สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผลงาน


# ผลงานวิจัย
1
ชื่องานวิจัย :
ปี : 2559
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 0.00
2
ปี : 2557
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 324,359.00
# ผลงานการตีพิมพ์
1
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : การวางแผนงานก่อสร้าง
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
แหล่งตีพิมพ์ : ตำรา 0411/2563 ลงวันที่ 14 พ.ค.63
วันที่ตีพิมพ์ : 2563-05-14
ค่าน้ำหนัก : 1.0