นักวิจัย


สังกัด :

ผลงาน


# ผลงานวิจัย วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1
เรื่องวิจัย : การพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยโดยใช้สถานการณ์จำลอง
1 . นางสาว นันทนิตย์ บุตรปาละ
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ปีงบประมาณ : 2559
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 40,000.00
2
เรื่องวิจัย : การพัฒนาศักยภาพของชุมชนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในประชาคมอาเซียน
1 . นางสาว นันทนิตย์ บุตรปาละ
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ปีงบประมาณ : 2562
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 40,000.00
# ผลงานการตีพิมพ์ วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก