นักวิจัย


สังกัด :

ผลงาน


# ผลงานวิจัย
1
ปี : 2555
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 55,000.00
2
ปี : 2556
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 60,000.00
# ผลงานการตีพิมพ์