นักวิจัย


สังกัด :

ผลงาน


# ผลงานวิจัย
1
ปี : 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 350,000.00
2
ปี : 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 333,102.00
3
ปี : 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 350,000.00
4
ปี : 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 349,677.00
ชื่อผู้วิจัย : 1.นาง นิรมล ศรีชนะ สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5
ปี : 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 92,400.00
6
ปี : 2557
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 20,000.00
7
ปี : 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 279,600.00
8
ปี : 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 298,100.00
ชื่อผู้วิจัย : 1.นาง นิรมล ศรีชนะ สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9
ปี : 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 291,100.00
10
ปี : 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 287,290.00
# ผลงานการตีพิมพ์