นักวิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร. กฤษณา ยอดมงคล


สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงาน


# ผลงานวิจัย
1
ปี : 2564
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 5,000.00
2
ปี : 2563
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 40,000.00
3
ปี : 2560
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 60,000.00
4
ปี : 2556
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 100,000.00
5
ปี : 2557
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 350,000.00
6
ปี : 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 196,200.00
7
ปี : 2562
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 40,000.00
# ผลงานการตีพิมพ์
1
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : Desirable Characteristics of School-mentor Teacher on teaching Practice Expected by English Majors students loei rajabhat university Thailand
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
แหล่งตีพิมพ์ : The 1st Internaltional Conferecne on Education :Innovation and Development วันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
วันที่ตีพิมพ์ : 2563-02-01
ค่าน้ำหนัก : 0.4
2
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : Concept and Local Plant Names, and Converstion, NonPhoo Thong Sub-Village, Tha Changkhlong village Pha-Khaw Distict, Loei Province
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2560
แหล่งตีพิมพ์ : ประชุมนานาชาติ The 7th International Conference onSciences and Social Sciences 2017
วันที่ตีพิมพ์ : 2561-01-11
ค่าน้ำหนัก : 0.4
3
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : English Speaking Development Based on Constructivism Theory for Students Grade 3 of Ban Non Phu Thong School, Ta-changkhlong Village, Phakhaw District, Loei Province
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2561
แหล่งตีพิมพ์ : 14th International Conferene and Social Science (IC-HUSO) 2018
วันที่ตีพิมพ์ : 2561-11-22
ค่าน้ำหนัก : 0.4