นักวิจัย

ดร. ศิริพร ศรีจันทะ


สังกัด : คณะครุศาสตร์

ผลงาน


# ผลงานวิจัย วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1
เรื่องวิจัย : การพัฒนาความรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย
1 . ดร. โศจิวัจน์ เสริฐศรี
สังกัด : คณะครุศาสตร์
2 . นาง เตือนใจ ศรีเกษม
สังกัด : คณะครุศาสตร์
3 . นางสาว เสาวภาคย์ สุวรรณชาติ
สังกัด : คณะครุศาสตร์
4 . นางสาว ปาริชาติ ภูภักดี
สังกัด : คณะครุศาสตร์
5 . ดร. ศิริพร ศรีจันทะ
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ปีงบประมาณ : 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 65,200.00
2
เรื่องวิจัย : ศึกษาการใช้กิจกรรมการละเล่นแบบไทยเพื่อพัฒนามโนทัศน์ด้านคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย
1 . ดร. ศิริพร ศรีจันทะ
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ปีงบประมาณ : 2555
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 30,000.00
3
เรื่องวิจัย : การศึกษาปัญหาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
1 . ดร. ศิริพร ศรีจันทะ
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ปีงบประมาณ : 2556
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 50,000.00
4
เรื่องวิจัย : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ เรื่อง ตรรกศาสตร์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
1 . ดร. ศิริพร ศรีจันทะ
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ปีงบประมาณ : 2559
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 5,000.00
5
เรื่องวิจัย : การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาระหว่างการเรียนด้วยกิจกรรมการสร้างผังมโนมติกับการเรียนแบบปกติ
1 . ดร. ศิริพร ศรีจันทะ
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ปีงบประมาณ : 2558
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 5,000.00
6
เรื่องวิจัย : การพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ในความสัมพันธ์ระหว่างการบวกและการคูณสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
1 . ดร. ศิริพร ศรีจันทะ
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ปีงบประมาณ : 2558
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 40,000.00
7
เรื่องวิจัย : การวิเคราะห์อภิมานผลวิธีสอนคณิตศาสตร์ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1 . ดร. ศิริพร ศรีจันทะ
สังกัด : คณะครุศาสตร์
2 . ดร. แดนสวรรค์ ศรีบุรินทร์
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
3 . นาง สุพรรณิการ์ ชนะนิล
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
ปีงบประมาณ : 2560
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 47,250.00
8
เรื่องวิจัย : การกำหนดนโยบายแบบมุ่งเป้าตามกรอบยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาเขตพื้นที่ชายแดน
2 . ดร. ศิริพร ศรีจันทะ
สังกัด : คณะครุศาสตร์
3 . ดร. อนุภูมิ คำยัง
สังกัด : คณะครุศาสตร์
4 . นาย ชัยมงคล ปินะสา
สังกัด : คณะครุศาสตร์
5 . ดร. สุภชัย จันปุ่ม
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
ปีงบประมาณ : 2560
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 60,000.00
9
เรื่องวิจัย : การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาครูในการผลิตสื่อ “สมุดงานแบบโต้ตอบ" (Interactive Notebook) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
1 . นางสาว ปาริชาติ ภูภักดี
สังกัด : คณะครุศาสตร์
2 . ดร. ศิริพร ศรีจันทะ
สังกัด : คณะครุศาสตร์
3 . ดร. อรุณรัสมิ์ บำรุงจิตร
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
ปีงบประมาณ : 2562
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 50,000.00
10
เรื่องวิจัย : การศึกษาสภาพปัญหาในการดำเนินการวิจัยในชั้นเรียนของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย
2 . ดร. ศิริพร ศรีจันทะ
สังกัด : คณะครุศาสตร์
3 . ดร. อธิคุณ สินธนาปัญญา
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ปีงบประมาณ : 2561
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 50,000.00
# ผลงานการตีพิมพ์ วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1

เรื่องตีพิมพ์ :

การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอน

ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 7 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

1 . นาย ณฐรช จอมพารา
สังกัด : คณะครุศาสตร์
2 . ดร. ศิริพร ศรีจันทะ
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ปีที่ตีพิมพ์ : 2564
วันที่ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2
2

เรื่องตีพิมพ์ : การศึกษาสภาพปัญหาในการดำเนินการวิจัยในชั้นเรียนของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืน

2 . ดร. อธิคุณ สินธนาปัญญา
สังกัด : คณะครุศาสตร์
3 . ดร. ศิริพร ศรีจันทะ
สังกัด : คณะครุศาสตร์
4 . นางสาว นิ่ม อินทะสอน
สังกัด : คณะครุศาสตร์
5 . นาง เสาวภาคย์ วงษ์ไกร
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ปีที่ตีพิมพ์ : 2562
วันที่ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2
3

เรื่องตีพิมพ์ : การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาครูในการผลิตสื่อ “สมุดงานแบบโต้ตอบ(InteractiveNotebook)” คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืน ณ หอประชุมประภากรคอนเวนชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

1 . นางสาว ปาริชาติ ภูภักดี
สังกัด : คณะครุศาสตร์
2 . ดร. ศิริพร ศรีจันทะ
สังกัด : คณะครุศาสตร์
3 . นางสาว นิ่ม อินทะสอน
สังกัด : คณะครุศาสตร์
4 . ดร. อรุณรัสมิ์ บำรุงจิตร
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
ปีที่ตีพิมพ์ : 2562
วันที่ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2
4

เรื่องตีพิมพ์ : การวิเคราะห์อภิมานผลวิธีสอนคณิตศาสตร์ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืน

1 . ดร. ศิริพร ศรีจันทะ
สังกัด : คณะครุศาสตร์
2 . ดร. แดนสวรรค์ ศรีบุรินทร์
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
3 . นาง สุพรรณิการ์ ชนะนิล
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
4 . นางสาว นิ่ม อินทะสอน
สังกัด : คณะครุศาสตร์
5 . นาย ทิวานนท์ บุญเนา
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
ปีที่ตีพิมพ์ : 2562
วันที่ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2