นักวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญวัฒน์ บุญทะวงศ์


สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงาน


# ผลงานวิจัย
1
ปี : 2559
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 40,000.00
2
ปี : 2561
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 25,000.00
# ผลงานการตีพิมพ์
1
ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
แหล่งตีพิมพ์ : Journal of Modern Learning Development ปีที่ 5 ฉบับที่ 1มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ตีพิมพ์ : 2563-01-01
ค่าน้ำหนัก : 0.6
2
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2560
แหล่งตีพิมพ์ : ศึกษาเชิงวิเคราะห์ปรัชาเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับหลักพุทธธรรมในพระสุตตันปิฏก
วันที่ตีพิมพ์ : 2560-09-01
ค่าน้ำหนัก : 0.6
3
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับหลักพุทธะรรมในพระสุตตันปิฎก (หน้า 91-104)
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2561
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
วันที่ตีพิมพ์ : 0000-00-00
ค่าน้ำหนัก : 0.6
4
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : สันติ:ภาพเป้าหมายสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคม
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 6 "งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางพระพุทธศาสนาเพื่อการรับใช้สังคม" 29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วันที่ตีพิมพ์ : 0000-00-00
ค่าน้ำหนัก : 0.2