นักวิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรศักดิ์ อุปไมยอธิชัย


สังกัด : คณะครุศาสตร์

ผลงาน


# ผลงานวิจัย
1
ปี : 2556
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 40,000.00
2
ปี : 2559
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 85,000.00
3
ปี : 2558
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 30,000.00
4
ปี : 2555
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 40,000.00
5
ปี : 2555
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 40,000.00
6
ปี : 2560
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 60,000.00
ชื่อผู้วิจัย : 1.รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรศักดิ์ อุปไมยอธิชัย สังกัด : คณะครุศาสตร์
7
ปี : 2560
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 30,000.00
# ผลงานการตีพิมพ์
1
ปีที่ตีพิมพ์ : 2561
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561
วันที่ตีพิมพ์ : 0000-00-00
ค่าน้ำหนัก : 0.8