นักวิจัย

นางสาว ธัญญารักษ์ บัวระภา


สังกัด : นักวิจัยภายนอก

ผลงาน


# ผลงานวิจัย วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
# ผลงานการตีพิมพ์ วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1

เรื่องตีพิมพ์ : ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วยโรคเบาหวานในเขตพื้นที่ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

1 . นางสาว กันยารัตน์ ศรีมงคล
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
2 . นางสาว จริญญา ศรีรักษ์
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
3 . นางสาว ฉันทนา พรมหญ้าคา
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
4 . นางสาว ธัญญารักษ์ บัวระภา
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
5 . นาย สันติ วงนวนตา
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
6 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพรรณี พฤกษา
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีที่ตีพิมพ์ : 2561
วันที่ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2