นักวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุขุม พรมเมืองคุณ


สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงาน


# ผลงานวิจัย
1
ปี : 2564
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 80,000.00
2
ปี : 2559
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 85,000.00
3
ปี : 2560
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 60,000.00
# ผลงานการตีพิมพ์
1
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2562
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต ปีที่ 19 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2562
วันที่ตีพิมพ์ : 2563-05-01
ค่าน้ำหนัก : 0.8
2
ปีที่ตีพิมพ์ : 2562
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
วันที่ตีพิมพ์ : 2562-08-31
ค่าน้ำหนัก : 0.8
3
ปีที่ตีพิมพ์ : 2561
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561
วันที่ตีพิมพ์ : 0000-00-00
ค่าน้ำหนัก : 0.8