นักวิจัย

นางสาว อารีรัตน์ เปสี


สังกัด : นักวิจัยภายนอก

ผลงาน


# ผลงานวิจัย วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
# ผลงานการตีพิมพ์ วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1

เรื่องตีพิมพ์ : ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดตำลึง
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 1 “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน”

1 . นางสาว วิภาพร แก้วเวียงจันทร์
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
2 . นางสาว ปภัสรา เพ็ญธา
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
3 . นางสาว ศิริลักษณ์ มนต์ขลัง
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
4 . นางสาว อารีรัตน์ เปสี
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
5 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญเลี้ยง สุพิมพ์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีที่ตีพิมพ์ : 2561
วันที่ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2