นักวิจัย

ดร. แดนสวรรค์ ศรีบุรินทร์


สังกัด : นักวิจัยภายนอก

ผลงาน


# ผลงานวิจัย วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1
เรื่องวิจัย : การวิเคราะห์อภิมานผลวิธีสอนคณิตศาสตร์ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1 . ดร. ศิริพร ศรีจันทะ
สังกัด : คณะครุศาสตร์
2 . ดร. แดนสวรรค์ ศรีบุรินทร์
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
3 . นาง สุพรรณิการ์ ชนะนิล
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
ปีงบประมาณ : 2560
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 47,250.00
# ผลงานการตีพิมพ์ วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1

เรื่องตีพิมพ์ : การวิเคราะห์อภิมานผลวิธีสอนคณิตศาสตร์ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืน

1 . ดร. ศิริพร ศรีจันทะ
สังกัด : คณะครุศาสตร์
2 . ดร. แดนสวรรค์ ศรีบุรินทร์
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
3 . นาง สุพรรณิการ์ ชนะนิล
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
4 . นางสาว นิ่ม อินทะสอน
สังกัด : คณะครุศาสตร์
5 . นาย ทิวานนท์ บุญเนา
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
ปีที่ตีพิมพ์ : 2562
วันที่ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2