นักวิจัย

นาง สกุลไทย ป้อมมะรัง


สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ

ผลงาน


# ผลงานวิจัย
1
ปี : 2560
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 40,000.00
2
ปี : 2562
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 48,000.00
ชื่อผู้วิจัย : 1.นาย พลกร วงศ์ลา สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
# ผลงานการตีพิมพ์
1
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : จดลิขสิทธิ์ ลวดลายผ้าลายพระธาตุสัจจะ
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
แหล่งตีพิมพ์ : จดลิขสิทธิ์ลวดลายผ้าลายพระธาตุสัจจะ
วันที่ตีพิมพ์ : 2563-10-07
ค่าน้ำหนัก : 0.4
2
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : จดลิขสิทธิ์ลวดลายผ้าลายกองเส็ง ศิลปกรรม-จิตรกรรม
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2564
แหล่งตีพิมพ์ : จดลิขสิทธิ์ลวดลายผ้าลายกองเส็ง วันที่ 7 ตุลาคม 2563
วันที่ตีพิมพ์ : 2563-10-07
ค่าน้ำหนัก : 0.4
3
ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 10 และนานาชาติ ครั้งที่ 3 17 กรกฎาคม 2563 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
วันที่ตีพิมพ์ : 2563-07-17
ค่าน้ำหนัก : 0.2